Đảng ủy Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí chèo lái con thuyền PVC
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho PVC

Về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc đã lãnh đạo, triển khai và tổ chức thực hiện quyết liệt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thu hồi vốn, quản lý vốn, cơ cấu lại danh mục đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, áp dụng khoa học công nghệ mới tiến tiến, hoàn thành tiến độ thực hiện các dự án... Đảng ủy PVC đã chỉ đạo, thực hiện tốt công tác đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường, xây dựng và phát triển thương hiệu, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp…

Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Đảng ủy Tổng Công ty đã xây dựng và ban hành nhiều chương trình, kế hoạch để lãnh đạo và định hướng hoạt động trong toàn Đảng bộ như: Chương trình về công tác tuyên giáo năm 2011, Hướng dẫn thực hiện các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kế hoạch đẩy mạnh thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong toàn Tổng Công ty... Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động được tổ chức dưới nhiều hình thức. Tổ chức tốt việc thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ của Đảng bộ đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, tạo sự đồng thuận trong nhân thức chủ trương và các giải pháp thực hiện, góp phần động viên thi đua hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2011.

Về công tác xây dựng đảng: Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo, kiện toàn tổ chức đảng, đoàn thể cùng với quá trình tái cấu trúc các đơn vị thành viên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quan tâm công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên, ban hành quy định về nghiên cứu, khai thác hồ sơ đảng viên, hướng dẫn quy trình xem xét kết nạp đảng và công nhận đảng viên chính thức... Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng kịp thời củng cố, kiện toàn cấp ủy đảng tại các đơn vị cơ sở, sắp xếp và sáp nhập tổ chức đảng tại một số đơn vị, thực hiện có nền nếp, đảm bảo chất lượng công tác phát triển và quản lý đảng viên. Đến nay, Đảng bộ Tổng Công ty có 1.853 đảng viên với 37 tổ chức đảng, trong đó 17 đảng bộ cơ sở, 17 chi bộ cơ sở, 3 chi bộ trực thuộc.

Về công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, thực hiện an sinh xã hội: Đảng ủy và các đoàn thể của Tổng Công ty đã tổ chức và thực hiện tốt các phong trào thi đua trên các công trường, dự án của Tổng Công ty và các đơn vị thành viên; tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ công nhân viên tại các công trường trọng điểm, kịp thời biểu dương cán bộ có thành tích xuất sắc. Đảng ủy thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, công nhân viên (CBCNV) trong toàn Tổng Công ty: Hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho CBCNV Công ty cổ phần Xi măng 12-9; thăm hỏi trợ cấp những CBCNV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; phối hợp Báo Công an Nhân dân ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ tại Quảng Bình, Điện Biên, Sơn La; xây dựng trường học tại Kiên Giang… Tổng kinh phí thực hiện an sinh xã hội trong năm 2011 toàn Tổng Công ty là hơn 75 tỷ đồng.

Với sự nỗ lực không ngừng trong những năm qua, Đảng bộ PVC đã vinh dự đứng thứ 6 trong số 100 tổ chức đảng được tôn vinh trong chương trình “Bình chọn và tôn vinh tổ chức đảng tiêu biểu trong các doanh nghiệp” lần thứ nhất do Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tạp chí Cộng sản tổ chức.

Năm 2012, để tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, Đảng ủy PVC chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ  sau:

Một là, xây dựng Đảng bộ PVC trong sạch, vững mạnh, 100% đảng viên trong Đảng bộ đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, 90 - 95% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh, không có tổ chức cơ sở yếu kém. Thực hiện tái cấu trúc tổng thể PVC, chú trọng lĩnh vực xây lắp chuyên ngành, tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, tiếp tục chỉ đạo thực hiện nâng cao năng lực xây lắp và cơ khí chuyên ngành dầu khí, đổi mới hơn nữa trong quản lý điều hành; hiệu quả và sáng tạo trong phát triển…

Hai là, kịp thời triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; chủ động nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động, đề ra chương trình, kế hoạch kịp thời, phù hợp tình hình thực tiễn và đem lại hiệu quả.

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo tăng trưởng, hiệu quả, an toàn tài chính, tăng việc làm và thu nhập cho cán bộ công nhân viên, người lao động; nêu cao tinh thần trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo trên cơ sở  thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình.

Bốn là, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng cho cấp ủy, uỷ ban kiểm tra và cán bộ làm công tác đảng trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục triển khai tốt công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng lý luận chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Tổng Công ty.

Năm là, lãnh đạo các đoàn thể bám sát nhiệm vụ chính trị của Tổng Công ty và của tổ chức đoàn thể cấp trên; xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác đã đặt ra. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đi đôi với thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội...

Với quyết tâm lớn và những biện pháp cụ thể, Đảng ủy PVC sẽ không ngừng phấn đấu để hoàn thành tốt vai trò lãnh đạo, xứng đáng với niềm tin của cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Tổng Công ty.

Phản hồi (1)

Hải Thịnh 02/03/2012

Chẳng lẽ đơn vị này không có hạn chế nào ư? Viết tròn trịa quá thấy rõ là không hoàn toàn khách quan rồi.

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất