Huyện Thuận Thành sau một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI
Một góc quê hương Thuận Thành

Chính quyền các cấp tích cực điều hành với những giải pháp thiết thực, hiệu quả, cùng với sự nỗ lực của nhân dân, năm 2011 kinh tế - xã hội của huyện đã đạt được những kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, tăng 14,5% so với năm 2010 (vượt 1,43% so với kế hoạch). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 155 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 21,26 triệu đồng/năm.

Sản xuất nông nghiệp phát triển tương đối ổn định, đã làm tốt công tác dồn điền đổi thửa, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, năng suất lúa bình quân cả năm đạt 63,4 tạ/ha. Chỉ đạo đồng bộ xây dựng nông thôn mới ở 17 xã trên địa bàn huyện. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, giao thông, xây dựng đạt khá. Tổng giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 450 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2010. Đã có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp Thuận Thành 3 và các cụm công nghiệp. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 1.203 tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2010.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, các cấp uỷ, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ về văn hóa - xã hội. Cơ sở vật chất các trường học được quan tâm đầu tư. Phong trào giáo dục của huyện tiếp tục được xếp vào tốp đầu của tỉnh. Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, phát thanh truyền hình được quan tâm chỉ đạo và có bước phát triển, phục vụ kịp  thời các hoạt động chính trị của địa phương. Công tác dân số, gia đình, các vấn đề an sinh xã hội được các cấp uỷ đảng, chính quyền chú trọng chỉ đạo; đã giải quyết tốt việc làm cho người lao động. Thực hiện tốt chính sách đối với người có công, quan tâm hỗ trợ các hộ nghèo và gia đình chính sách.

Về quốc phòng, an ninh: đã chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương và công tác an ninh trật tự, bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng quân đội, công an. Trong năm tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở cơ sở, nhất là an ninh nông thôn. Quan tâm lãnh đạo xây dựng cơ quan quân sự vững mạnh toàn diện, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân và huấn luyện quân sự năm 2011.

Về công tác xây dựng đảng: Năm 2011, các cấp uỷ đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản chỉ đạo đến các tổ chức đảng và đảng viên theo đúng kế hoạch, đồng thời thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, trên cơ sở đó chỉ đạo định hướng dư luận xã hội, xử lý kịp thời những vấn đề mới nảy sinh. Trong năm 2011, việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được chỉ đạo chặt chẽ, theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng. Việc phối hợp các ban, ngành với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong giải quyết các vụ việc phức tạp ở cơ sở có chuyển biến.

Bên cạnh đó, các cấp ủy đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được coi trọng, đảm bảo đúng luật. Hoạt  động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2011, năm 2012 huyện Thuận Thành phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 14-15%. Về công tác xây dựng đảng, phấn đấu tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt, học tập nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng từ 90% trở lên, kết nạp 100 đảng viên trở lên. Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85% trở lên. Số tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh đạt từ 85% trở lên.

Để thực hiện tốt các mục tiêu, Đảng bộ huyện Thuận Thành đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần nội dung Kết luận của Ban chấp hành đảng bộ huyện về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2012. Tăng cường tuyên truyền, quán triệt tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của tỉnh, huyện trong việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp, các dự án trên địa bàn huyện.

Hai là, tiếp tục triển khai đồng bộ hiệu quả các nghị quyết, chủ trương của Trung ương, tỉnh ủy, huyện ủy về công tác tổ chức xây dựng đảng, đặc biệt là tổ chức triển khai thực hiện Điều lệ Đảng khóa XI và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng. Rà soát, bổ sung xây dựng và ban hành một số quy định nhằm thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động của cấp ủy các cấp. Xây dựng quy hoạch cán bộ trong thời kỳ từ nay tới năm 2015 và đến năm 2020 theo đúng hướng dẫn.

Ba là, các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ và cơ sở chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác dân vận và thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của chính quyền các cấp, công tác tôn giáo, thực hiện dân chủ ở cơ sở, cơ quan, doanh nghiệp.

Bốn là, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động hướng vào việc đẩy mạnh phong trào bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, tư tưởng, tăng cường đại đoàn kết toàn dân. Giáo dục và phát huy truyền thống cách mạng, văn hiến của quê hương, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể ngày càng vững mạnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất