Phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân ở Văn Lâm (Hưng Yên)
Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên), là huyện giáp Hà Nội và 2 tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, có Quốc lộ 5A và đường sắt Hà Nội - Hải Phòng chạy qua, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Triển khai Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII): “Về tăng cường công tác xây dựng đảng, đoàn thể nhân dân trong DNTN, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài” và Kết luận số 80-KL/TW ngày 29-7-2010 của Ban Bí thư khoá X về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị  khóa VIII trong tình hình mới, Huyện uỷ Văn Lâm đã sớm chủ động đề ra phương hướng, nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên và tổ chức đảng trong DNTN trên địa bàn. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hưng Yên đã có Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 25-7-2005 về tăng cường công tác xây dựng đảng và các đoàn thể ở doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Huyện uỷ, Liên đoàn Lao động huyện và huyện đoàn đã cụ thể hoá, xây dựng chương trình hoạt động và thực hiện công tác phát triển đảng viên, vận động thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Hằng năm, Huyện uỷ chỉ đạo cụ thể về tạo nguồn, bồi dưỡng và xét kết nạp đảng viên cho các tổ chức cơ sở đảng. Căn cứ tình hình thực tế của từng đơn, các cấp ủy xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên và biện pháp tổ chức thực hiện, xác định rõ chỉ tiêu phấn đấu, phân công trách nhiệm của từng tổ chức đảng, đảng viên trong việc bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở. Định kỳ 3 tháng một lần tập thể cấp uỷ nghe báo cáo tình hình rèn luyện phấn đấu của quần chúng để có ý kiến chỉ đạo kịp thời. Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo, phân công, phân cấp cho các cấp uỷ chịu trách nhiệm từng khu vực, địa bàn nơi có doanh nghiệp; tổ chức thí điểm phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, rút kinh nghiệm chỉ đạo nhân rộng.

Nhiều công đoàn cơ sở trong các DNTN trên địa bàn huyện đã phát huy vai trò trong công tác vận động, tập hợp, giáo dục công nhân, người lao động; vận động đoàn viên, công nhân tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện các phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao, qua đó góp phần rèn luyện, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú, giúp cho tổ chức đảng lựa chọn đối tượng phát triển đảng. Trong năm 2012 đã kết nạp được 138 quần chúng ưu tú vào Đảng; ngày 3-2-2013 đã kết nạp 22 đảng viên...

Tuy nhiên, một số tổ chức đảng trong DNTN còn lúng túng về tổ chức và phương thức hoạt động, chưa chú trọng công tác phát triển đảng viên. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng còn nhiều hạn chế, nhất là việc tuyên truyền giáo dục về đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước cho công nhân, người lao động. Một số cấp uỷ cơ sở xét kết nạp đảng viên không đảm bảo thời gian quy định. Có trường hợp từ khi chi bộ có nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên đến khi hoàn tất hồ sơ gửi lên huyện mất 5-6 tháng.

Nhằm tiếp tục phát triển đảng viên và tổ chức đảng trong DNTN, xin đề xuất một số giải pháp:

Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên về phát triển đảng viên trong các DNTN, coi trọng thuyết phục các chủ doanh nghiệp tư nhân tạo điều kiện để người lao động tích cực trong lao động sản xuất, tham gia các hoạt động đoàn thể, qua đó rèn luyện, phấn đấu vào Đảng.

Tăng cường xây dựng và phát huy vai trò của công đoàn, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng đảng tại doanh nghiệp gắn với củng cố, kiên toàn nâng cao chất lượng các tổ chức đoàn thể trong DNTN.

Xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong các DNTN. Các đảng viên trong DNTN phải thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, là trung tâm đoàn kết, được quần chúng tín nhiệm.

Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch kết nạp đảng viên trong các loại hình DNTN. Thực hiện đúng phương châm, quy trình kết nạp đảng viên theo hướng chú trọng chất lượng, thực hiện nghiêm nguyên tắc, thủ tục theo quy định. Coi trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên gắn với công tác kết nạp đảng viên.

Tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên về công tác phát triển đảng viên trong các DNTN.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất