Công tác phát triển đảng viên ở Lục Yên (Yên Bái)
Lục Yên là huyện miền núi  tỉnh Yên Bái, cách tỉnh lỵ gần 100km, dân số 111.612 người với 16 dân tộc anh em, trong đó dân tộc Tày chiếm 52%, Dao 17,6%, Nùng 10,4%...

Đảng bộ huyện Lục Yên có 64 chi, đảng bộ trực thuộc, trong đó có 24 đảng bộ xã, thị trấn (gồm 298 chi bộ thôn, bản, tổ dân phố và 71 chi bộ cơ quan xã, nhà trường, trạm y tế) với 4.145 đảng viên tham gia sinh hoạt (chiếm 86,6% đảng viên toàn Đảng bộ); 40 chi, đảng bộ cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang với 587 đảng viên (chiếm 12,4% đảng viên toàn Đảng bộ).

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phát triển đảng viên nói chung và phát triển đảng ở chi bộ "chưa đảm bảo tính bền vững", Huyện uỷ Lục Yên đã chỉ đạo khảo sát đánh giá thực trạng hoạt động của các chi bộ trực thuộc đảng bộ xã. Đảng bộ hiện có 23 chi bộ thuộc 11 đảng bộ xã "không đảm bảo tính bền vững", trong đó có 20 chi bộ phải tăng cường, điều động đảng viên từ nơi khác đến mới đủ điều kiện thành lập chi bộ và 3 chi bộ có 3 đảng viên, cụ thể là: chi bộ Làng Nong (Đảng bộ xã Động Quan), Làng Đát (Đảng bộ xã Trung Tâm), Thuồng 4 (Đảng bộ xã Phúc Lợi).

Ở những chi bộ thôn, bản "chưa thực sự đảm bảo tính bền vững" là những thôn, bản đặc biệt khó khăn, giao thông không thuận tiện, kinh tế kém phát triển, tỷ lệ người dân tộc thiểu số, đặc biệt là dân tộc Dao, chiếm từ 90% trở lên, trình độ dân trí thấp. Các chi bộ này hầu như không có ban chi uỷ mà chỉ có 1 bí thư chi bộ, chưa phát huy được vai trò lãnh đạo của chi bộ trong các hoạt động của địa phương. Mặt khác do trình độ học vấn của cấp ủy chi bộ, trưởng thôn, trưởng các đoàn thể và các hội viên còn thấp, nên nhận thức về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước còn hạn chế, hoạt động chưa có hiệu quả, còn tình trạng trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Tỷ lệ đoàn viên thanh niên tham gia sinh hoạt chỉ chiếm khoảng từ 40% đến 60% do thanh niên thường đi làm ăn xa. Hiện nay một số chi bộ đã cử được 1 - 2 quần chúng tham gia học lớp cảm tình đảng tại huyện, tuy nhiên không có nguồn lâu dài, thậm chí có trường hợp đã tham gia học tập nhưng không thể kết nạp vào Đảng do quần chúng đi làm ăn xa. Số đảng viên được điều động, tăng cường để thành lập chi bộ phải nhận nhiệm vụ bí thư hoặc phó bí thư chi bộ để hỗ trợ về khả năng lãnh đạo của chi bộ tại cơ sở...

Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên ở chi bộ thôn bản còn ít đảng viên, phấn đấu đến năm 2015 có 100% chi bộ thôn bản đảm bảo tính bền vững, ngày 5-6-2012, Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Yên đã ban hành Đề án số 02 về Phát triển đảng viên ở chi bộ thôn, bản chưa đảm bảo tính bền vững.

Khi Đề án ban hành, Huyện ủy Lục Yên đã chỉ đạo ban chấp hành đảng bộ các xã chủ động xây dựng kế hoạch phát triển đảng, nâng cao chất lượng đảng viên phù hợp với thực tiễn của địa phương, quan tâm đến công tác đảng ở các chi bộ trực thuộc chưa đảm bảo tính bền vững, có kế hoạch cụ thể để phát triển đảng tại chỗ và phân công các ban xây dựng đảng, văn phòng Huyện uỷ tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ cơ sở xã thực hiện tốt Đề án.

Sau 1 năm thực hiện, toàn Đảng bộ đã bồi dưỡng lý luận cho 329 quần chúng ưu tú, kết nạp vào Đảng 324 đảng viên, đạt 124,6% nghị quyết năm 2012, trong đó đã kết nạp mới được 14 đảng viên của 11/23 chi bộ trực thuộc đảng bộ chưa đảm bảo tính bền vững, đặc biệt có 2 chi bộ kết nạp được 2 đảng viên; chất lượng đảng viên được kết nạp ở 11 chi bộ trực thuộc đảng bộ cũng được nâng lên, trong đó có 3 đồng chí là nữ, 12 đồng chí tuổi đời dưới 30 tuổi, 2 đồng chí tuổi đời từ 30 đến 40 tuổi, 100% là đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt có tới 45% đảng viên dân tộc Dao  - đây là một trong những thành công rất lớn của Đề án; trình độ đảng viên cũng được nâng lên (7 tốt nghiệp THPT, 7 tốt nghiệp THCS).

Chỉ sau 1 năm triển khai thực hiện, đã có 47% chi bộ thôn, bản chưa bền vững kết nạp được đảng viên mới, đạt 140% kế hoạch năm 2012 và 24% chỉ tiêu của Đề án.

Qua khảo sát cho thấy, số đảng viên mới được kết nạp ở các chi bộ chưa đảm bảo tính bền vững có bản lĩnh chính trị, tiên phong trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, tích cực vận động nhân dân thực hiện các nghĩa vụ đối với địa phương, cùng với ban chi ủy lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Từ thực tế của Lục Yên, rút ra mấy vấn đề là:

Huyện ủy tăng cường chỉ đạo đảng bộ các xã, thị trấn, các chi bộ làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt đầy đủ các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhằm nâng cao nhận thức và hành động cách mạng, giữ vững vai trò lãnh đạo của chi bộ, là hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác ở thôn, bản. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nội dung, cách làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đảng ủy các xã thường xuyên sâu sát cơ sở, đặc biệt là đối với những chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở khó khăn trong công tác phát triển đảng viên, chi bộ còn ít đảng viên, chưa thực sự đảm bảo tính bền vững. Thường xuyên củng cố, kiện toàn ban chi ủy chi bộ nhất là bí thư chi bộ, bố trí các đồng chí có năng lực, phẩm chất, uy tín, sức khỏe tham gia công tác đồng thời thay thế những cán bộ yếu kém về năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đánh giá thực trạng, tình hình hoạt động của chi bộ thôn, bản để kịp thời rút kinh nghiệm, phổ biến nhân rộng những nơi làm tốt, kịp thời uốn nắn những nơi làm chưa tốt; từ đó đề ra các mục tiêu, giải pháp cụ thể nhằm sớm khắc phục những yếu kém, tồn tại trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của các cấp uỷ chi bộ.

Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng cho bí thư, chi uỷ viên các chi bộ thôn, bản nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo đổi mới nội dung và chất lượng sinh hoạt đảng của các chi bộ thôn, bản, tổ dân phố theo đúng tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ”.

Đối với các thôn bản vùng 3, thôn bản 100% là người dân tộc thiểu số khó khăn về nguồn phát triển đảng viên vì trình độ văn hoá thấp thì linh hoạt lựa chọn những quần chúng ưu tú cử đi học để kết nạp vào Đảng sau đó có kế hoạch cho đi đào tạo về văn hoá và trình độ lý luận chính trị.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân. Phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng tới toàn thể quần chúng nhân dân từ đó phát hiện những quần chúng ưu tú, có thành tích xuất sắc trong các phong trào để bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng.

Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề huyện Lục Yên thường xuyên mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của huyện, đặc biệt mở các lớp dành cho đoàn viên thanh niên để tạo hướng làm ăn mới ngay tại địa phương nhằm hạn chế tình trạng lao động trẻ, có trình độ văn hoá đi làm ăn xa.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất