Cẩm Khê (Phú Thọ) với công tác phát triển đảng viên

Những năm qua công tác phát triển đảng viên đã được các cấp ủy đảng ở huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) thường xuyên quan tâm, coi trọng cả về số lượng và chất lượng. Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở chú trọng phát triển đảng viên ở các chi bộ nông thôn, các địa bàn khó khăn, đặc biệt là ở các xã vùng công giáo. Nhờ vậy, hằng năm trên địa bàn đã có 96% số TCCSĐ có nguồn kết nạp đảng viên, các TCCSĐ xã, thị trấn đều có nguồn kết nạp đảng viên. Điển hình là các đảng bộ xã: Yên Dưỡng, Sơn Tình, Tiên Lương, Tam Sơn, Hương Lung, Tạ Xá, Phượng Vĩ, Yên Tập… 3 năm qua, toàn Đảng bộ huyện Cẩm Khê đã kết nạp được 551 đảng viên. Không chỉ tăng về số lượng mà chất lượng đảng viên mới kết nạp từng bước được nâng lên. Trong tổng số đảng viên mới được kết nạp thì số đảng viên dưới 30 tuổi chiếm 63,24%, tăng 3,4% so với mục tiêu Nghị quyết 05 đề ra; phụ nữ chiếm 50,36%, tăng 4,36%; khu vực nông thôn chiếm 53,15%, tăng 13,15%; người theo đạo Thiên chúa chiếm 7,9%, tăng 7,9%; là công nhân có 10 người, chiếm 1,8%. Tất cả số đảng viên mới kết nạp đều phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên. Công tác phát triển đảng viên ở Cẩm Khê được tăng cường đã góp phần tích cực trong việc khắc phục khu dân cư, trường học chưa có chi bộ đảng. Do vậy, hiện nay toàn huyện chỉ còn 10/301 khu dân cư, 5 trường mẫu giáo chưa có chi bộ độc lập.   

Đạt được kết quả trên là do Huyện ủy Cẩm Khê đã chú trọng quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch về công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2006-2010 với phương hướng, mục tiêu phấn đấu và các giải pháp thực hiện cụ thể; tổ chức quán triệt Nghị quyết 05 và triển khai kế hoạch của Huyện ủy đến cán bộ chủ chốt chi, đảng bộ cơ sở, các ban xây dựng đảng, các đoàn thể quần chúng. Các chi, đảng bộ cơ sở và các đoàn thể đã tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Trên cơ sở nhận thức rõ ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên trong giai đoạn mới, các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã coi công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên nhằm không ngừng củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ.

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy đảng cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể, các giải pháp đồng bộ, chủ động tích cực tạo nguồn phát triển đảng viên, coi trọng phương châm tiêu chuẩn, chất lượng, tránh khuynh hướng chạy theo số lượng đơn thuần và tư tưởng định kiến, hẹp hòi; coi công tác phát triển đảng viên là chỉ tiêu quan trọng khi xem xét, phân loại TCCSĐ trong sạch, vững mạnh hằng năm. Vì vậy, những năm qua hầu hết các cấp ủy cơ sở đã tổ chức triển khai đồng bộ từ việc xây dựng kế hoạch tạo nguồn, giới thiệu, bồi dưỡng cảm tình đảng, phân công đảng viên theo dõi giúp đỡ quần chúng đến kết nạp đảng viên. Tích cực chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục về lý tưởng cách mạng, truyền thống vẻ vang của Đảng, khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào về dân tộc, về Đảng quang vinh trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Các cấp ủy phân công đảng viên có uy tín, kinh nghiệm theo dõi, giúp đỡ quần chúng, chỉ đạo các tổ chức chính trị-xã hội tổ chức tốt các phong trào thi đua, từ đó chủ động giới thiệu các đoàn viên, hội viên ưu tú để tổ chức đảng giáo dục, bồi dưỡng, xét kết nạp... 3 năm qua, các đoàn thể quần chúng đã giới thiệu 1.294 cảm tình đảng. Đã có 1.020 quần chúng được học các lớp tìm hiểu về Đảng, được các ban chi ủy phân công đảng viên theo dõi giúp đỡ phấn đấu trở thành đảng viên.

Thời gian tới, Cẩm Khê tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác phát triển đảng viên, để đến hết năm 2010 tất cả các khu dân cư, các trường học đều có chi bộ đảng. Tích cực khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2, khóa VIII) và xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh. Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các đoàn thể quần chúng trong việc chăm lo, bồi dưỡng đoàn viên, hội viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng. Tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho quần chúng rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên. Hằng năm, các cấp ủy đảng rà soát, bổ sung, xây dựng kế hoạch tạo nguồn và phát triển đảng viên; có chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ và các đoàn thể; chú trọng phát triển đảng trong đoàn viên thanh niên, công nhân, nông dân, lực lượng dân quân tự vệ; các xã vùng công giáo và khu dân cư còn ít đảng viên. Huyện ủy thường xuyên kiểm tra, sơ kết rút kinh nghiệm, biểu dương những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác phát triển đảng viên.

                                                                                       (Nguồn: Báo Phú Thọ)

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất