Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng nâng cao chất lượng đảng viên

Qua 9 năm thực hiện (1997- 2006), nhận thấy việc thực hiện ở một số địa phương, đơn vị chưa chặt chẽ, một số tiêu chuẩn về phát triển đảng viên còn thấp so với yêu cầu về chất lượng, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cát Tiên, Lâm Đồng khóa V (nhiệm kỳ 2005-2010) đã ban hành Nghị quyết 12-NQ/HU ngày 18-12-2006 về điều chỉnh và bổ sung Nghị quyết 06-NQ/HU, ngày 5-8-1997 nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Qua 2 năm triển khai, công tác phát triển đảng viên đã đạt được những chuyển biến, chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên rõ rệt.

Ngay từ khi ban hành nghị quyết, việc triển khai thực hiện được Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt nghiêm túc, triển khai tới các chi bộ và đến từng đảng viên. Đặc biệt là các tiêu chuẩn phát triển đảng viên được Ban Thường vụ Huyện ủy quán triệt sâu sắc để các chi bộ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng quần chúng ưu tú, thông qua các phong trào của quần chúng để phát hiện, xây dựng nguồn phát triển đảng viên theo đúng tiêu chuẩn của nghị quyết đã đề ra. Các ban xây dựng đảng của Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi và hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện nhằm đạt kết quả cao.

Để nâng cao trình độ học vấn, Huyện ủy đã chỉ đạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên của huyện mở các lớp bổ túc văn hóa nhằm từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên từ huyện đến xã. Hàng năm đều xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú. Đối với các tổ chức cơ sở đảng, nhất là khối xã, thị trấn đã triển khai nghị quyết một cách sâu rộng trong nội bộ cấp ủy và các chi bộ trực thuộc để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch, đăng ký chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm sau cao hơn năm trước; phân công đảng viên có uy tín tuyên truyền giáo dục tạo nguồn phát triển đảng viên ở địa phương, đơn vị mình.

Sau khi điều chỉnh Nghị quyết 06 – NQ/HU, công tác phát triển đảng viên ở Cát Tiên tăng lên so với trước về số lượng và chất lượng. Cụ thể, năm 2007 phát triển được 83 đảng viên, đạt 104%; năm 2008 phát triển 88 đảng viên, đạt 110% so với chỉ tiêu đề ra. Về chất lượng, 142/171 đảng viên mới kết nạp trong 2 năm 2007-2008 có trình độ THPT, tăng 1% so với trước khi ban hành Nghị quyết 12; 29 đảng viên tốt nghiệp THCS, tăng 3% so với trước khi ban hành nghị quyết. Tuổi đời các đảng viên mới kết nạp được trẻ hóa: Nếu năm 2005 chỉ có 19 đảng viên được kết nạp ở độ tuổi từ 18-30 thì năm 2006 đã tăng lên 49 người, năm 2007 tăng lên 57 người và năm 2008 là 55 người. Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng được nâng lên rõ rệt, nếu năm 2005 chỉ có 10 đảng viên mới kết nạp có trình độ đại học thì năm 2006 có 15 người có trình độ đại học và năm 2008 nâng lên con số 23 người.

Đạt được những kết quả trên là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy đối với công tác phát triển đảng ở địa phương. Các tổ chức cơ sở đảng luôn căn cứ cứ tiêu chuẩn mà nghị quyết đã đề ra để xây dựng nguồn phát triển đảng viên phù hợp với đơn vị mình, lãnh đạo Mặt trận và các đoàn thể tổ chức các phong trào thu hút đoàn viên, hội viên và quần chúng tham gia để qua đó phát hiện những đoàn viên, hội viên ưu tú, phụ nữ xuất sắc… để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.

Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, đó là: Một số cấp ủy chưa có kế hoạch cụ thể để quy hoạch nguồn, chất lượng đảng viên được kết nạp chưa cao so với yêu cầu. Ở vùng nông thôn, công tác phát triển đảng viên gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn, đa số quần chúng ưu tú giới thiệu kết nạp vào Đảng đều vướng vào các tiêu chuẩn quy định về trình độ văn hóa.

Để giải quyết những vướng mắc này, trong thời gian tới Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02-2-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Chương trình hành động số 56 - CTr/TU ngày 08-5-2008 của Tỉnh ủy Lâm Đồng và Kế hoạch số 30-KH/HU của Huyện ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Huyện ủy sẽ yêu cầu các cấp ủy đảng, đặc biệt là cấp ủy cơ sở đối với công tác giáo dục, bồi dưỡng thông qua hoạt động thực tiễn ở cơ sở. Chú trọng công tác tạo nguồn theo các tiêu chí đã xây dựng; quan tâm tạo nguồn những quần chúng có nhiều kinh nghiệm, quần chúng trẻ để xem xét kết nạp vào Đảng. Trong quá trình tổ chức thực hiện cần chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, tránh chạy theo thành tích, phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đảng hằng năm.
                                                                                                                 (Nguồn: Báo Lâm Đồng)

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất