Về thực hiện đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 2009

Vừa qua, một số tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương có công văn, điện hỏi một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện Hướng dẫn số 20-HD/BTCTW ngày 10-10-2008 của Ban Tổ chức Trung ương về "Đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên", Ban Tổ chức Trung ương đã có Công văn số 6648-CV/BTCTW ngày 6-10-2009 trả lời như sau: 

1. Việc đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 2009 vẫn tiếp tục thực hiện theo Hướng dẫn số 20-HD/BTCTW ngày 10-10-2008 của Ban Tổ chức Trung ương. Các cấp ủy đảng cần tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và thẩm định chặt chẽ, bảo đảm đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên đúng thực chất.

2. Đối với các đảng bộ cơ sở mà đảng ủy được giao một số quyền cấp trên cơ sở thì đảng ủy quyết định công nhận, xếp loại chất lượng đối với các tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên trong đảng bộ; cấp ủy tự đánh giá, xếp loại chất lượng đảng bộ mình và báo cáo cấp ủy cấp trên xem xét quyết định. Tiêu chuẩn, nội dung đánh giá đối với đảng bộ cơ sở mà đảng ủy được giao một số quyền cấp trên cơ sở vận dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của TCCSĐ.

3. Đối với những đảng bộ cơ sở có đảng bộ bộ phận thì đảng ủy bộ phận chỉ đạo và thẩm định việc tự đánh giá, xếp loại chất lượng của các chi bộ trực thuộc. Đảng ủy cơ sở xem xét, quyết định xếp loại chất lượng đối với các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và các chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận.

4. Đối với những đảng bộ, chi bộ có nhiều đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, có thể vận dụng tỷ lệ đảng viên xuất sắc cao hơn mức quy định (15%) cho phù hợp.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất