Công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ Thừa Thiên Huế

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2010-2015: “Nâng cao chất lượng đảng viên theo yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ mới; tập trung công tác kết nạp đảng viên, chú ý các vùng và lĩnh vực đặc thù, phấn đấu bình quân kết nạp trên 2.000 đảng viên/năm, đến cuối nhiệm kỳ 2010-2015, toàn tỉnh đạt 45.000 đảng viên”. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế luôn quan tâm lãnh đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc từng bước xây dựng, củng cố và kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Các cấp ủy chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chú trọng chỉ đạo tăng cường công tác kết nạp đảng viên, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chăm lo xây dựng, củng cố các đoàn thể nhân dân vững mạnh; coi trọng và thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, qua đó tập hợp, phát triển đoàn viên, hội viên, bồi dưỡng quần chúng ưu tú tạo nguồn kết nạp đảng viên. Ở những vùng chưa có đảng viên hoặc tổ chức đảng, cấp ủy cấp trên tăng cường đảng viên để hình thành tổ chức đảng trực tiếp lãnh đạo quần chúng ở vùng đó, trực tiếp phát hiện, bồi dưỡng nguồn để phát triển đảng viên và củng cố tổ chức đảng.


Bằng các giải pháp tích cực, việc kết nạp đảng viên trong Đảng bộ đã tăng số lượng, nâng cao chất lượng, hầu hết đảng viên kết nạp đã phát huy tính tiên phong gương mẫu, cơ cấu đảng viên phát triển theo chiều hướng tích cực. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ đã kết nạp được hơn 10.700 đảng viên, bình quân kết nạp đảng viên hàng năm 2.490 đảng viên; nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh là 43.608 đồng chí, trong đó đảng viên là sinh viên, học sinh chiếm 7,23%. Cơ cấu và chất lượng đảng viên có sự thay đổi, tỷ lệ kết nạp đảng của từng đối tượng tăng lên theo từng năm. Trong tổng số đảng viên mới kết nạp, tỷ lệ đảng viên là nữ chiếm 42,24%, dân tộc thiểu số chiếm 9,18%; tôn giáo chiếm 2,23%; Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh chiếm 68,55%; là sinh viên, học sinh chiếm 7,23%. Số đảng viên trẻ (từ 18 tuổi đến 30 tuổi) chiếm 65,29%. Trình độ học vấn: THPT chiếm 93,78%. Số đảng viên mới có trình độ chuyên môn chiếm 66,83%, trong đó số đảng viên có trình độ cao đẳng, đại học trở lên chiếm 48,35%.


Việc thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên gắn với quá trình phát triển tổ chức đảng đã từng bước giảm số tổ dân phố, trường học chưa có tổ chức đảng và đảng viên. Nhờ vậy, số thôn, tổ dân phố, trường học chưa có tổ chức đảng hiện nay còn 119/1.489 đơn vị, giảm 23 đơn vị so với đầu năm 2013; còn 01/176 trường mầm non chưa có tổ chức đảng, giảm 10 trường so với đầu năm 2013 và 5 tổ dân phố chưa có đảng viên, chủ yếu là khu vực vạn đò và khu tái định cư, giảm 5 đơn vị so với đầu năm 2013.

Kết quả công tác phát triển đảng viên là do tinh thần chủ động của cấp ủy đảng các cấp đã tập trung chỉ đạo một cách kiên quyết, thực hiện đồng bộ những giải pháp, kết nạp đảng viên luôn gắn với củng cố tổ chức đảng, làm trong sạch đội ngũ, nhiều cấp ủy cơ sở hằng năm đều có đăng ký chỉ tiêu kết nạp đảng viên với cấp ủy cấp trên.

Tuy nhiên, một số cấp ủy chưa coi trọng công tác phát triển đảng; số đảng viên kết nạp trong địa bàn nông thôn còn ít; công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, công tác quản lý đảng viên thực hiện chưa chặt chẽ, thực hiện một số nguyên tắc, thủ tục kết nạp còn sai sót; nhận thức của một số cấp ủy cơ sở còn cầu toàn về tiêu chuẩn kết nạp đảng viên, thậm chí có nơi còn biểu hiện hẹp hòi, định kiến; một số chi bộ trong các nhà trường chưa thực sự tích cực trong công tác phát triển đảng viên… tinh thần Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị...

Từ thực tiễn công tác kết nạp đảng viên và xây dựng tổ chức đảng ở Thừa Thiên Huế cho thấy:

Trước hết, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng đảng và phát triển đảng viên, Coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, qua đó phát hiện nhân tố tích cực trong quần chúng để bồi dưỡng và kết nạp vào Đảng.

Thứ hai, các tổ chức đảng cần rà soát, nắm chắc tình hình, diễn biến công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng và phát triển đảng viên ở từng đơn vị, địa bàn, có biện pháp phù hợp và lộ trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện việc phát triển đảng viên. Kết quả thực hiện công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng và phát triển đảng viên là một tiêu chí để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng.

Thứ ba, làm tốt công tác giáo dục bồi dưỡng lý tưởng của Đảng cho đoàn viên, quần chúng ưu tú tự nguyện xin vào Đảng, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, chủ động hoặc kịp thời đề xuất cấp trên tháo gỡ những khó khăn vướng.


Thứ tư, thực hiện tốt việc điều động, phân công tăng cường đảng viên là cán bộ xã, hoặc đảng viên trong cùng đảng bộ về sinh hoạt tại địa bàn dân cư, trường học chưa có tổ chức đảng, đảng viên, để làm nòng cốt xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên.

Thứ năm, lãnh đạo, xây dựng các tổ chức quần chúng, nhất là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, quan tâm bồi dưỡng giáo dục thanh niên để lựa chọn những đoàn viên, hội viên ưu tú có đủ tiêu chuẩn kết nạp vào Đảng, từng bước trẻ hóa đội ngũ đảng viên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất