Phát triển đảng viên ở Đảng bộ Nghệ An
Xác định công tác phát triển đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đảng, thời gian qua, thực hiện Nghị quyết của Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh Nghệ An về công tác phát triển đảng viên, các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Từ đó, công tác phát triển đảng viên từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có những bước chuyển tích cực; tỷ lệ đảng viên mới kết nạp tăng qua các năm; chất lượng đảng viên mới kết nạp ngày càng cao; cơ cấu trong đội ngũ đảng viên khá hợp lý, góp phần nâng cao chất lượng và trẻ hoá đội ngũ đảng viên, từng bước xoá thôn, bản "trắng" đảng viên, "trắng" tổ chức đảng, xoá chi bộ ghép.

Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã đề ra chỉ tiêu kết nạp đảng viên hằng năm bình quân là 5.500 đồng chí. Năm 2013, toàn tỉnh đã kết nạp được 5.538 đảng viên mới, giảm so với năm 2012 là 18 đồng chí.

Về cơ cấu, đảng viên mới là nữ có 2.752 đồng chí (chiếm 49,69%), đoàn viên có 4.150 đồng chí (chiếm 74,94 %), người dân tộc thiểu số có 1.053 đồng chí (chiếm 19,01%), là người gốc giáo có 7 đồng chí (chiếm 0,13%,). Về trình độ chuyên môn, trung cấp có 915 đồng chí (16,52%), cao đẳng có 773 đồng chí (13,96%), đại học có 2.088 đồng chí (chiếm 37,70%), sau đại học có 84 đồng chí (1,52%).

Tính từ năm 2010 đến nay, số lượng đảng viên mới kết nạp năm sau cao hơn năm trước (2010: 5.146 đồng chí; 2011: 5.791 đồng chí; 2012: 5.556 đồng chí). Tỷ lệ đảng viên mới là giáo dân và gốc giáo giảm rõ rệt (năm 2010: 13 đồng chí; 2011: 15 đồng chí; 2012: 12 đồng chí; 2013: 7 đồng chí) nhưng chất lượng trình độ chuyên môn của đảng viên mới đều tăng. Tỷ lệ đảng viên mới có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ cao đẳng trở lên tăng từ 52,63% (năm 2010) lên 53,61% (năm 2013). Quy trình, thủ tục kết nạp và chuyển đảng chính thức đảm bảo quy định.
          
Để tiếp tục làm tốt công tác phát triển đảng, thời gian tới, các cấp ủy đảng xác định thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

Thứ nhất, coi trọng chất lượng trong kết nạp đảng viên phải, lấy tiêu chuẩn đảng viên làm cơ sở, đặc biệt tiêu chuẩn giác ngộ lý tưởng của Đảng, đạo đức lối sống, năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, tránh xu hướng hạ thấp yêu cầu về chất lượng, chạy theo số lượng đơn thuần, khắc phục thái độ hẹp hòi, không tích cực tạo điều kiện kết nạp đảng viên.

Thứ hai, chú trọng và tăng cường công tác phát triển đảng viên trẻ, trong công nhân, nông dân, trí thức, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ, dân quân tự vệ, con em các gia đình có công với cách mạng, phụ nữ, dân tộc thiểu số. Coi trọng giáo dục, rèn luyện đảng viên dự bị, đảng viên trẻ.

Thứ ba, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên thoái hoá, biến chất, không đủ tư cách đảng viên, góp phần tích cực củng cố tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất