Giáo dục, rèn luyện đảng viên là học viên ở các chi bộ đại đội Học viện Hậu cần
Thầy và trò tại Học viện Hậu cần.

Tuy nhiên, nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, rèn luyện đảng viên ở một số chi bộ đại đội đôi lúc hiệu quả chưa cao, còn bộc lộ nhiều hạn chế, khuyết điểm như: Nội dung giáo dục, rèn luyện đảng viên là học viên còn dàn trải, chưa tập trung vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm, yêu cầu bức thiết, những vấn đề đảng viên cần được bổ sung. Việc đổi mới nội dung giáo dục, rèn luyện đảng viên còn chậm, chất lượng một số tài liệu, bài giảng còn đơn điệu, thiếu tính thời sự, tính định hướng không cao... Một số chi ủy, chi bộ đại đội học viên chưa thực sự quan tâm đến cải tiến hình thức, phương pháp giáo dục, rèn luyện đảng viên là học viên; chưa khai thác hết các loại hình hoạt động thực tiễn của đơn vị; việc kết hợp giữa công tác tư tưởng với công tác tổ chức trong giáo dục, rèn luyện chưa thực sự nhuyền nhuyễn. Hình thức học tập chính trị, giáo dục pháp luật, quán triệt chỉ thị, nghị quyết… ở hầu hết các tiểu đoàn, đại đội chậm đổi mới, thiếu chiều sâu. Tổ chức các hoạt động thực tiễn, các hoạt động ngoại khóa chưa thường xuyên, còn mang tính mùa vụ; chưa có nhiều biện pháp phát huy tính chủ động, tự giác, gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong rèn luyện, đôi khi còn có biểu hiện chủ quan, nóng vội, nặng về mệnh lệnh, áp đặt.


Để phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế trên cần thực hiện tốt những nội dung, giải pháp cơ bản sau:


Một là, đổi mới về nội dung giáo dục, rèn luyện


Nội dung giáo dục, rèn luyện đảng viên là học viên phải gồm những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng. Việc dạy và học các môn lý luận chính trị phải giúp cho đảng viên, học viên nắm có trọng tâm, trọng điểm những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; những thành tựu lý luận của Đảng trong vận dụng và phát triển những nguyên lý đó vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.


Nội dung giáo dục, rèn luyện đảng viên là học viên phải hướng vào nâng cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc; nhiệm vụ cách mạng, quân đội, ý thức chấp hành pháp luật và đạo đức, lối sống. Quan tâm giáo dục lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng, của quân đội, khơi dậy niềm tin, lòng tự hào dân tộc, tinh thần trách nhiệm đối với quá khứ, hiện tại và tương lai của đất nước. Đẩy mạnh giáo dục pháp luật làm cho đảng viên là học viên "sống và làm theo Hiến pháp và pháp luật", thực hiện nghiêm kỷ luật quân đội, qui định của đơn vị. Nội dung giáo dục pháp luật nên chú trọng vào Điều lệnh quản lý bộ đội, Mười lời thề danh dự của quân nhân, Mười hai điều kỷ luật khi quan hệ với nhân dân, Luật Sĩ quan, các qui chế, qui định của Học viện… Bên cạnh đó, cần quan tâm giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống cho đảng viên là học viên gắn với đẩy mạnh thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Giáo dục, rèn luyện đảng viên là học viên nắm vững các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam… Nâng cao khả năng vận dụng, năng lực tiến hành, phong cách làm việc dân chủ, nói đi đôi với làm, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao.


Giáo dục, rèn luyện phải gắn với yêu cầu thực tiễn cách mạng, thực tiễn quân đội, thực tiễn đơn vị và nhiệm vụ công tác hậu cần quân đội. Yêu cầu này đòi hỏi nội dung giáo dục, rèn luyện đảng viên là học viên, phải sát thực tiễn, tránh khuynh hướng giáo dục, rèn luyện một cách chung chung, trừu tượng, xa rời thực tiễn. Cần sửa đổi, bổ sung nội dung sát với thực tiễn của của ngành hậu cần.


Hai là, đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục, rèn luyện đảng viên là học viên


Trước hết, tổ chức tốt các hoạt động giáo dục chính trị tại đơn vị; để đạt được hiệu quả cần đề cao vai trò của cơ quan chính trị, lập kế hoạch cụ thể, phân công rõ ràng và có sự kiểm tra, đánh giá, quản lý chất lượng theo một cơ chế thống nhất, tránh tình trạng tùy tiện trong thực hiện nội dung giáo dục. Chú trọng khâu chuẩn bị, thông qua khâu duyệt bài giảng, thực hành giảng, kiểm tra đánh giá ở các tiểu đoàn. Giáo dục chính trị thông qua những hoạt động hằng ngày tạo sự tác động thường xuyên, liên tục, bổ trợ cho các hình thức giáo dục chính khóa. Khi tiến hành các hình thức này cần xây dựng kế hoạch, chuẩn bị và xác định nội dung cụ thể, đánh giá kết quả rõ ràng.


Thực hiện có nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đây là hình thức, phương pháp quan trọng để bảo đảm vị trí, vai trò và chức năng lãnh đạo của chi bộ, đồng thời là phương pháp cơ bản để giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên là học viên. Duy trì các hình thức sinh hoạt lãnh đạo, sinh hoạt tự phê bình và phê bình, sinh hoạt học tập thành nền nếp và tích cực cải tiến nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong sinh hoạt phải giữ vững các nguyên tắc, thủ tục, bảo đảm tính lãnh đạo, tính chiến đấu, tính giáo dục; phải phát huy dân chủ, năng lực sáng tạo của mỗi đảng viên. Đặc biệt, trong sinh hoạt tự phê bình và phê bình phải thẳng thắn trung thực, xây dựng ý thức và nền nếp tự phê bình và phê bình với tinh thần đồng chí, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và giải pháp khắc phục.


Đối với phương pháp dạy học của giảng viên, cán bộ quản lý nên theo xu hướng tự giáo dục của người học, giảm giờ nghe giảng trên lớp, tăng thời gian thảo luận, tự nghiên cứu, tự học tập theo hướng dẫn của người dạy. Trong quá trình lên lớp giảng viên, cán bộ quản lý nên sử dụng tổng hợp, linh hoạt các phương pháp, hình thức giảng bài nhằm giúp đảng viên là học viên phát huy tính tích cực trong học tập. Đổi mới phương pháp của người học là từ biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo… Trên cơ sở đó, khơi dậy, phát huy tối đa vai trò của người học tham gia vào quá trình giáo dục.

Đẩy mạnh giáo dục, rèn luyện đảng viên là học viên bằng phương pháp vận động, giáo dục, thuyết phục, nêu gương. Đây là phương pháp có sức thuyết phục mạnh mẽ và có hiệu quả cao trong giáo dục, rèn luyện đảng viên là học viên. Do vậy, lãnh đạo, chỉ huy tiểu đoàn, đại đội cần coi trọng phương pháp vận động, giáo dục, thuyết phục, nêu gương người tốt, việc tốt ngay trong đơn vị mình. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý phải là tấm gương, sự thống nhất giữa lời nói và việc làm của người cán bộ quản lý có sức thuyết phục rất lớn đối với học viên, những tấm gương gần gũi, thiết thực sẽ rất phù hợp với nhu cầu học tập, rèn luyện cho các đảng viên là học viên phấn đấu, noi theo.

Bùi Hướng Tâm
Học viện Hậu cần

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất