Đắk Lắk quan tâm phát triển đảng viên ở thôn, buôn, tổ dân phố
Đắk Lắk là tỉnh miền núi, với 41 dân tộc anh em sinh sống; dân tộc thiểu số chiếm 31,69%. Tỉnh có 184 xã, phường, thị trấn, với 2.467 thôn, buôn, tổ dân phố (1.535 thôn, 611 buôn, 321 tổ dân phố); 100% thôn, buôn, tổ dân phố có đảng viên. Tổng số đảng viên là 59.259 đồng chí; trong đó đảng viên ở các cơ sở xã, phường, thị trấn chiếm 65,21% và đảng viên ở các thôn, buôn, tổ dân phố chiếm 48,32% so với tổng số đảng viên toàn tỉnh.

Nhận thức việc phát triển đảng viên ở thôn, buôn, tổ dân phố là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết để trẻ hoá đội ngũ đảng viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng, bổ sung nguồn sinh lực, sức chiến đấu cho Đảng, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Từ năm 2002, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Chỉ thị số 14 “về một số nhiệm vụ cấp bách nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ở thôn, buôn, khối phố”; năm 2003 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ra Nghị quyết số 07 “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ở thôn, buôn, tổ dân phố”; kế đến là Kế hoạch số 12- năm 2006 về phát triển đảng ở thôn, buôn, tổ dân phố và Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế- xã hội thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số đến 2010...

Triển khai chủ trương của Tỉnh ủy, nhiều cấp ủy đảng xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề, thành lập ban chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch tạo nguồn, phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng; phân công cấp ủy viên về sinh hoạt ở thôn, buôn, tổ dân phố để theo dõi, chỉ đạo nhằm phát triển đảng viên là người tại chỗ nơi chưa có đảng viên. Thị ủy Buôn Hồ đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 01-12-2011, về việc xây dựng chi bộ, thôn, buôn, TDP và phát triển đảng viên trong hệ thống chính trị cơ sở xã, phường. Nghị quyết và kế hoạch của Thị ủy Buôn Hồ đã phân công cụ thể nhiệm vụ của các đồng chí thị ủy viên theo địa bàn phụ trách, phối hợp với đảng uỷ cơ sở, khảo sát thực trạng tình hình của từng địa phương, đề xuất những giải pháp có hiệu quả để đến cuối năm 2012 khắc phục cho được tình trạng thôn, buôn, TDP chưa có đảng viên; giao UBND thị xã cân đối kinh phí phục vụ cho việc thẩm tra lý lịch đảng viên theo thực tế, mở các lớp nhận thức về Đảng ở cơ sở. Huyện ủy Krông Bông chủ trương hỗ trợ kinh phí hàng tháng cho những đảng viên ở chi bộ cơ quan xã tăng cường xuống làm bí thư chi bộ các thôn, buôn vùng sâu, bảo đảm bám sát địa bàn, tham gia sinh hoạt với các tổ chức thôn, buôn, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những vấn đề nảy sinh từ cơ sở, góp phần đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên là người tại chỗ. Nhiều xã, phường, thị trấn đã xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm, xác định chỉ tiêu phát triển đảng viên là người có đạo, người dân tộc thiểu số để phấn đấu thực hiện. Các chi bộ thôn, buôn có ít đảng viên, đảng ủy cơ sở rà soát lập danh sách những quần chúng ưu tú đã học lớp nhận thức về đảng, những quần chúng sẽ cử đi học, những quần chúng ưu tú có khả năng kết nạp trong thời gian đến… từ đó tập trung chỉ đạo bồi dưỡng kết nạp quần chúng vào Đảng.

Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy công tác phát triển đảng viên ở thôn, buôn, tổ dân phố không ngừng tăng về số lượng và chất lượng, cơ cấu đảng viên hợp lý, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2004 đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp 9.198 đảng viên ở thôn, buôn, tổ dân phố, nâng số đảng viên ở thôn, buôn, tổ dân phố lên 28.634 đồng chí, chiếm 48,32% tổng số đảng viên toàn tỉnh.

Tỷ lệ thôn, buôn, tổ dân phố không có tổ chức đảng, không có đảng giảm qua các năm: thôn buôn sinh hoạt chi bộ ghép còn 0,52%; số thôn, buôn, tổ dân phố không có tổ chức đảng năm 2004 là 28,13%, năm 2008 là 12,6% và năm 2011 là 7,6%. Đến nay 100% thôn, buôn, tổ dân phố trong tỉnh đều có đảng viên (số thôn, buôn, tổ dân phố không có đảng viên năm 2004 là 6,44%, năm 2008 là 1,1% và năm 2011 là 0,82%).

Tuy nhiên, công tác kết nạp đảng viên mới ở thôn, buôn, tổ dân phố của tỉnh Đắk Lắk còn khó khăn, hạn chế là: tỷ lệ kết nạp đảng viên không đồng đều, vẫn còn 13 chi bộ thôn, buôn sinh hoạt ghép. Một số chi bộ chưa xây dựng được kế hoạch phát triển đảng viên, chưa đề ra được những biện pháp cụ thể để tạo nguồn kết nạp nên kết quả đạt thấp; có chi bộ thôn, buôn 2 năm liền chưa kết nạp được đảng viên. Là địa phương có đông đồng bào di cư vào sinh sống, cư trú nên việc thẩm tra, xác minh lý lịch gặp nhiều khó khăn...

Để đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên ở thôn, buôn, tổ dân phố, các cấp ủy tỉnh Đắk Lắk xác định:

1- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, quán triệt đường lối, chủ trương, của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân…Nâng cao ý thức cách mạng, cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, xây dựng nông thôn giàu mạnh.

2- Xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, đề ra những giải pháp cụ thể tạo nguồn kết nạp đảng viên, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên ở khu dân cư. Coi trọng nâng cao chất lượng số đảng viên gắn với đẩy mạnh tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là ở những thôn, buôn chưa có hoặc ít đảng viên.

3- Các cấp ủy đảng cơ sở,  các thôn, buôn, tổ dân phố tiến hành rà soát quần chúng ưu tú hiện đang sinh sống, làm việc ở địa phương, lưu ý số cán bộ trẻ trong ban tự quản, mặt trận, đoàn thể, công an viên, bộ đội xuất ngũ về địa phương để bồi dưỡng, rèn luyện, tham gia các phong trào thi đua, phấn đấu để được kết nạp vào Đảng.

4- Các thôn, buôn, tổ dân phố chưa có đảng viên hoặc có ít đảng viên cần bố trí, phân công đảng viên ở các chi bộ cơ quan xã hoặc các trường học về các chi bộ sinh hoạt làm nòng cốt, chăm lo, tạo nguồn, kết nạp đảng viên.

5- Củng cố các tổ chức đoàn thể, phát động phong trào thi đua với nội dung thiết thực, phù hợp để bồi dưỡng, giáo dục, lựa chọn quần chúng, hội viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp vào Đảng.

6- Ban tổ chức cấp uỷ cấp huyện chủ động tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho các chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố để nắm vững và thực hiện đúng nguyên tắc và vận dụng phù hợp với thực tiễn địa phương trong kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức theo quy định của Điều lệ Đảng. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất