Một số kết quả về công tác đảng viên của Đảng bộ tỉnh Bạc liêu
Lễ kết nạp đảng viên tại Đảng bộ Công an tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2010-2015, Tỉnh ủy Bạc Liêu luôn quan tâm đến công tác đảng viên và đạt nhiều kết quả, cụ thể:

Công tác phát triển đảng viên

Từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy quan tâm công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên nhằm tạo ra bước chuyển biến về chất trong xây dựng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy và quy định, hướng dẫn của Trung ương về Điều lệ Đảng, các cấp ủy đã quan tâm xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, chú trọng đổi mới, giảm bớt thủ tục không cần thiết,  đảm bảo công tác phát triển đảng viên đúng phương hướng, phương châm, tiêu chuẩn, nguyên tắc, thủ tục, hồ sơ, thẩm quyền khi xem xét, quyết định kết nạp theo quy định. Các cấp ủy đảng đã chú trọng các giải pháp tạo nguồn, mở rộng đối tượng kết nạp, tuyển chọn những sinh viên tốt nghiệp đại học thuộc thành phần gia đình cơ bản về công tác ở khóm, ấp, xã, phường, thị trấn và các cơ quan, ban, ngành cấp huyện; chỉ đạo các tổ chức chính trị-xã hội xem xét, đưa những quần chúng tích cực tham gia các phong trào cách mạng ở địa phương, đơn vị; định kỳ xem xét, lựa chọn những đoàn viên ưu tú giới thiệu cho cấp ủy; phân công đảng viên chính thức có kinh nghiệm bồi dưỡng quần chúng ưu tú…

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ Bạc Liêu đã kết nạp được 4.337 đảng viên, chất lượng được nâng lên. Tỷ lệ kết nạp đảng viên nữ chiếm 34,77% (1.508 đồng chí); là đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chiếm 60,94% (2.643 đảng viên); đảng viên đang công tác, lao động tại xã, phường, thị trấn chiếm 37,38%. Số đảng viên mới là giáo viên chiếm 14,60%; là y tá, y sỹ, bác sỹ chiếm 2,33%; học sinh, sinh viên chiếm 0,07%; lực lượng vũ trang chiếm 12,4%.

Tỷ lệ đảng viên kết nạp từ 18 đến 30 tuổi có 2.643 đồng chí, chiếm 60,94%; từ 31 đến 40 tuổi có 1.357 đảng viên, chiếm 31,29%; từ 41 đến 50 tuổi có 302 đảng viên, chiếm 6,36% và từ 51 tuổi trở lên có 35 đảng viên, chiếm 0,81%.

Nhìn chung số đảng viên được kết nạp đều đạt chuẩn về văn hóa như quy định của Trung ương, trình độ trung học cơ sở có 11,78%; tốt nghiệp trung học phổ thông có 87,66%; là công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ có 3,94%; trung học chuyên nghiệp có 19,46%; cao đẳng 7,28%; đại học có 26,72% và 13 đồng chí có trình độ thạc sỹ chiếm 0,30%.

Công tác kiểm tra, kỷ luật đảng viên

Nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo chương trình, kế hoạch, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong việc kiểm tra đảng viên; góp phần tích cực vào nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Các ban tham mưu của cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với đảng viên theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Sự phối hợp với ủy ban kiểm tra cùng cấp trong tham mưu, giúp cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do cấp ủy giao được chú trọng; các cơ quan liên quan đều nghiêm túc cử cán bộ có kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát do cấp ủy thành lập, tham mưu giúp cấp ủy, ban thường vụ kết luận các nội dung kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ.

Ủy ban kiểm tra của cấp ủy các cấp đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm và thường xuyên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao.

Phương pháp, hình thức, nội dung kiểm tra, giám sát được đổi mới, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng; chất lượng kiểm tra, giám sát được nâng lên. Kết quả kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; ngăn chặn, phòng ngừa về sự suy thoái đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, đảng viên, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của địa phương, đơn vị.

Việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, thủ tục, bảo đảm khách quan, nghiêm minh, chính xác, kịp thời, có tính giáo dục, hầu hết số đảng viên vi phạm kỷ luật đều chấp hành nghiêm chỉnh quyết định kỷ luật.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã xử lý kỷ luật 433 đảng viên, có 124 cấp ủy viên (trong đó, cấp ủy huyện là 10 đồng chí; cấp ủy cơ sở là 114 đồng chí). Hình thức kỷ luật: khiển trách 162 đồng chí; cảnh cáo 179 đồng chí; cách chức 31 đồng chí; khai trừ 81 đồng chí.

Những vướng mắc cần tháo gỡ trong công tác đảng viên hiện nay

Qua đợt kiểm tra việc thi hành Điều lệ Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu thấy nổi lên một số vướng mắc, hạn chế sau:

Một số đảng viên chưa thực hiện tốt nhiệm vụ người đảng viên do Điều lệ Đảng quy định. Tham gia công tác quần chúng ở nơi cư trú còn hạn chế; ý thức đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng chưa cao; chấp hành chưa nghiêm sự phân công của tổ chức, có những đảng viên thiếu ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống, vi phạm nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mức phải xử lý kỷ luật.

Một số cấp ủy cơ sở, nhất là trong doanh nghiệp chưa tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên thực hiện đầy đủ các quyền của mình theo quy định Điều lệ Đảng… Không ít đảng viên chưa quan tâm đến việc phê bình chất vấn, thảo luận, tranh luận trong sinh hoạt mà chỉ quan tâm đến những vấn đề liên quan đến lợi ích của bản thân.

Các cấp ủy có xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên hằng năm nhưng việc triển khai thực hiện chưa đồng bộ; nhất là việc thực hiện các giải pháp tạo nguồn, chăm lo bồi dưỡng, giáo dục quần chúng ưu tú; chưa đổi mới cách đánh giá, nhận xét quần chúng cảm tình Đảng. Từ đó, đối tượng kết nạp có mở rộng nhưng chưa nhiều, số lượng đảng viên mới kết nạp chưa tương xứng; thậm chí vẫn bỏ sót những đối tượng ưu tú.

Việc xác minh lý lịch quần chúng có người thân đang sinh sống ở nước ngoài gặp khó khăn (nhất là trong những năm gần đây, tình trạng phụ nữ các tỉnh miền Tây kết hôn với người nước ngoài nhiều)… nhưng chưa có hướng dẫn phù hợp. Khó xác minh vấn đề lịch sử chính trị của người xin vào Đảng.

Theo quy định, thủ tục kết nạp lại người vào Đảng chỉ khi có sự đồng ý bằng văn bản của ban thường vụ cấp ủy tỉnh, thì cấp ủy có thẩm quyền mới được xem xét, quyết định kết nạp trong các trường hợp: kết nạp lại, kết nạp người trên 60 tuổi, kết nạp chức sắc, chức việc các tôn giáo, kết nạp người vi phạm chính sách dân số… Trong khi ban thường vụ họp 1 tháng/lần, thường giải quyết rất nhiều nội dung, việc bố trí thời gian để thảo luận cho ý kiến về kết nạp vào đảng các trường hợp trên gặp khó khăn. Sắp tới đề nghị sửa đổi giao thẩm quyền cho ban tổ chức tỉnh ủy được thẩm định và cho ý kiến về hồ sơ, thủ tục đề nghị kết nạp lại đối với người vào Đảng của ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương, giảm bớt thủ tục, góp phần cải cách hành chính trong Đảng.

Nguyễn Văn Tùng
Ban Tổ chức Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất