Sa Đéc quan tâm công tác phát triển đảng viên
Tuyên thệ trong Lễ kết nạp đảng viên mới Trường THCS Sa Đéc.

Công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, với ý nghĩa và tầm quan trọng đó hàng năm, ban thường vụ thành uỷ Sa Đéc chỉ đạo các đảng uỷ, chi bộ cơ sở xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên, đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cụ thể. Cuối năm có tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm để khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác kết nạp đảng viên.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay toàn đảng bộ thành phố đã kết nạp được 786 đảng viên đạt 3,26% so với dân số, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (chỉ tiêu Nghị quyết đến năm 2015 là trên 3%). Trong đó, đoàn viên thanh niên 467 đồng chí, tỷ lệ 73% (nghị quyết là 65%); đảng viên nữ là 258 đồng chí, tỷ lệ 40,31% (nghị quyết là 40%). Về trình độ học vấn: Trung học phổ thông 562 đồng chí, tỷ lệ 88% (nghị quyết là 90%); về trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ cao đẳng trở lên 228 đồng chí, tỷ lệ 35,63% (nghị quyết 35%). Các đối tượng được kết nạp vào đảng gồm: nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; học sinh; dân quân tự vệ; công an; quân sự; dân tộc Hoa; người có đạo và giáo viên, cán bộ, công chức nhà nước. Về đảng viên là hiệu trưởng các trường học có 32 đồng chí, tỷ lệ 96,97%; đảng viên là trưởng, phó các đoàn thể xã, phường 39 đồng chí; đảng viên là trưởng, phó quân sự cấp xã, phường là 18 đồng chí, chủ nhiệm hợp tác xã, quỹ tín dụng là đảng viên 3 đồng chí.

Đạt được kết quả trên là do các cấp uỷ đảng luôn quan tâm lãnh đạo, kiểm tra, đôn đốc các chi bộ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tổ chức thực hiện; các ban, ngành, đoàn thể luôn tích cực tham mưu với ban thường vụ thành uỷ; các chi bộ thường xuyên phân công đảng viên kèm cặp, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú; công tác tuyên truyền, giáo dục quần chúng nhận thức về Đảng sâu hơn; các đoàn thể phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, qua đó, đã tạo được niềm tin, động lực cho quần chúng phấn đấu vào Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất