Đảng viên với cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
Cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 sẽ cùng diễn ra vào ngày Chủ nhật, 22-5-2011. Với một niềm tin sâu sắc, chúng ta tin tưởng cử tri cả nước sẽ sáng suốt lựa chọn bầu ra các đại biểu xứng đáng đại diện cho nhân dân trong nhiệm kỳ mới và sẽ đáp ứng được nguyện vọng của dân.
Ngày bầu cử đại biểu quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đang đến gần. Các cấp, các ngành, các địa phương có nhiều việc phải làm để cho ngày bầu cử thật sự đáp ứng yêu cầu phát huy dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm. Mỗi cử tri cùng chung một trách nhiệm sáng suốt lựa chọn những người thật sự có đức, có tài, có tâm huyết với sự nghiệp cách mạng, sẵn sàng xả thân cống hiến hết mình vì sự bình yên của Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Ở góc nhìn của một đảng viên cộng sản, xin trao đổi đôi điều về trách nhiệm của đảng viên trước cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp .
Thứ nhất, mỗi đảng viên phải nhận thức rõ đây là một cuộc sinh hoạt chính trị rộng lớn, có ý nghĩa quyết định trực tiếp đến nhiệm vụ xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghiã, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Mỗi đảng viên trên cương vị của mình được tổ chức phân công phải thể hiện thái độ hết sức trách nhiệm trước Đảng, trước Tổ quốc và nhân dân, thật sự trở thành một hạt nhân trong việc tuyên truyền, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng về cuộc bầu cử... Trước hết phải gương mẫu trong lời nói và việc làm, góp phần làm cho cuộc bầu cử tại địa phương, đơn vị mình thành công. Cụ thể là thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 50/CT-TW ngày 5-1-2011 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 và các văn bản của cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp liên quan đến cuộc bầu cử này.
Thứ hai, cảnh giác với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch phá hoại cuộc bầu cử. Thủ đoạn trước tiên vẫn là lôi kéo, mua chuộc, xúi giục các phần tử phản động, bất mãn, cơ hội chính trị và cả những ai nhẹ dạ cả tin, bóp méo, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, bôi nhọ lãnh tụ, gây mơ hồ, lạc phương hướng, đồng thời vận động hòng đưa những người không đủ tiêu chuẩn vào Quốc hội và HĐND các cấp. Không loại trừ khả năng kích động, gây rối. Do đó, đảng viên phải nhạy bén làm thất bại mọi âm mưu của chúng ngay từ trong trứng nước. Việc tìm hiểu, phản ánh, báo cáo các thông tin cho cấp uỷ phải được thực hiện chặt chẽ, cẩn trọng, không nghe thông tin một chiều, suy diễn tuỳ tiện dễ rơi vào “bẫy” của kẻ xấu...
Thứ ba, trước hết và hơn ai hết, mỗi đảng viên cộng sản càng phải thấm nhuần và thực hiện những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh được nêu trong  tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân Di chúc của Người theo tinh thần tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X phát động. Đây là dịp để mỗi đảng viên của Đảng tự soi lại mình, qua đó cố gắng làm những gì có thể được để góp phần của mình vào cuộc bầu cử đạt kết quả tốt nhất. Như góp phần cùng với cấp uỷ giới thiệu những người có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực, đủ điều kiện trở thành đại biểu quốc hội, đại biểu HĐND đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Tóm lại, là phải giúp cho quần chúng cử tri thấy rõ những ai thật sự xứng đáng đại diện cho họ, làm cho lá phiếu của cử tri có ý nghĩa hơn với vận mệnh đất nước. Đó cũng là cách thể hiện thái độ tôn trọng dân chủ của người đảng viên cộng sản theo tư tưởng Hồ Chí Minh: “…  Ngày mai, dân ta sẽ tự do lựa chọn và bầu ra những người xứng đáng thay mặt cho mình, và gánh vác việc nước…
Những người trúng cử, sẽ phải ra sức giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, ra sức mưu sự hạnh phúc cho đồng bào. Phải luôn luôn nhớ và thực hành câu: Vì lợi nước, quên lợi nhà; vì lợi chung, quên lợi riêng.
Phải làm cho xứng đáng với đồng bào, cho xứng đáng với Tổ quốc…”(*).

Đại hội XI của Đảng khẳng định:“Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo… Đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, bảo đảm cho Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất; nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội… tiếp tục phát huy dân chủ, tính công khai, đối thoại trong thảo luận, chất vấn tại diễn đàn Quốc hội…”(**)
Trong phạm vi bài viết này, chưa thể trao đổi hết những điều tâm huyết mà mỗi một đảng viên cộng sản cần phải thể hiện trước một cuộc sinh hoạt chính trị rộng lớn của đất nước, song thiết nghĩ cũng nên nhắc lại rằng, đã là đảng viên cộng sản thì việc gì cũng phải tiên phong gương mẫu, cũng phải bảo vệ cho được uy danh của Đảng. “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” là một bài học cực kỳ quý báu trong suốt chặng đường vẻ vang của một đảng cầm quyền như Đảng ta.
                    __________________

(*) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, Hà Nội 1996, tập 4, trang 145-146.
(**) Đề cương Thông báo nhanh Kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB CTQG, Hà Nội 2011, trang 67-69.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất