Chủ động thực hiện nhiệm vụ, nâng chất lượng tham mưu

Năm 2012, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng với nhiều nội dung quan trọng, cấp bách về xây dựng Đảng. Là đơn vị tham mưu của Ban Tổ chức Trung ương trong công tác tổ chức và thi hành Điều lệ Đảng, Vụ Tổ chức - Điều lệ luôn chủ động bám sát vào chức năng, nhiệm vụ và chương trình công tác để chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng các đề án nhằm cụ thể hóa và thực hiện đúng chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng.

Mới nhất

Xem nhiều nhất