Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Mường Nhé (Điện Biên)

Sinh hoạt chi bộ là một trong những nguyên tắc cơ bản của công tác xây dựng đảng, một hoạt động giúp đảng viên nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, làm tròn trách nhiệm của người đảng viên. Việc thực hiện có nền nếp sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những yêu cầu quan trọng của công tác xây dựng đảng hiện nay.

Bắc Giang chỉ đạo việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang vừa có văn bản chỉ đạo các chi bộ về việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.

Đảng bộ Yên Bái tập trung giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Những năm qua cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở ở Yên Bái đã quan tâm lãnh đạo việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Sinh hoạt chi bộ từng bước đi vào nề nếp, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt được nâng lên rõ rệt. Phần lớn các chi bộ đã nỗ lực tìm tòi, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy tích cực chính trị và vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên, tăng cường hiệu quả và vai trò lãnh đạo của chi bộ ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, cơ sở.

Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Mường Nhé

Trên cơ sở đánh giá đúng thực tiễn và qua kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tổng kết Chị thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Nhé (Điện Biên) đã xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng đảng của huyện giai đoạn 2015-2017 và những năm tiếp theo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất