Bàn về phòng, chống tham nhũng và kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên

Vấn đề chống tham nhũng và kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý là một chủ trương được Đảng, Nhà nước triển khai thực hiện nhiều năm qua. Tuy đã làm nhưng thực chất chưa sát sao cụ thể. Dư luận cho rằng làm còn chiếu lệ, hình thức, kết quả thấp.

"Đảng viên ngoài chi bộ"

Đó là câu nói cửa miệng của cư dân quê tôi. Thoạt đầu mới nghe, ai cũng cứ tưởng đó là điều vô lý, nhưng lại là sự thật. Để làm rõ thực hư, chúng tôi đã trực tiếp đi khảo sát một số địa phương, thì đều có hiện tượng tương tự. Tại sao lại gọi “đảng viên ngoài chi bộ”? Có nghĩa là có một số người, chắc chắn trước đây họ là đảng viên. Nhưng nay không rõ lý do gì, mà họ lại không tham gia sinh hoạt đảng ở một tổ chức đảng nào cả, vào những ngày chi bộ sinh hoạt định kỳ, hoặc đảng viên tập trung học nghị quyết của Đảng, thì số đảng viên này hầu như vắng mặt. Đành rằng số này tuy không đông, nhưng khá phổ biến. Do đó, quần chúng nhân dân nhìn vào và gọi họ là “đảng viên ngoài chi bộ”.

Nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn: Gọn đội ngũ, tăng trách nhiệm

Đầu nhiệm kỳ trước, Huyện ủy Yên Thế (Bắc Giang) chỉ đạo thí điểm nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Giai đoạn 2016-2020, việc nhất thể hóa được thực hiện quyết liệt. Chủ trương nhất thể hóa bước đầu tạo chuyển biến tích cực trong việc tinh gọn đội ngũ cán bộ thôn, bản, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Mường Nhé (Điện Biên)

Sinh hoạt chi bộ là một trong những nguyên tắc cơ bản của công tác xây dựng đảng, một hoạt động giúp đảng viên nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, làm tròn trách nhiệm của người đảng viên. Việc thực hiện có nền nếp sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những yêu cầu quan trọng của công tác xây dựng đảng hiện nay.

Bắc Giang chỉ đạo việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang vừa có văn bản chỉ đạo các chi bộ về việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.

Đảng bộ Yên Bái tập trung giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Những năm qua cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở ở Yên Bái đã quan tâm lãnh đạo việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Sinh hoạt chi bộ từng bước đi vào nề nếp, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt được nâng lên rõ rệt. Phần lớn các chi bộ đã nỗ lực tìm tòi, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy tích cực chính trị và vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên, tăng cường hiệu quả và vai trò lãnh đạo của chi bộ ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, cơ sở.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất