Chất vấn là trực tiếp xây dựng Đảng

Chất vấn trong Đảng đặt ra như là tất yếu, bởi mọi hoạt động của Đảng về cơ bản phải được làm rõ trong tổ chức để đảng viên thông suốt tư tưởng, thống nhất hành động, có thế chủ trương của Đảng mới thành hiện thực. Yêu cầu là vậy nhưng quy chế chất vấn trong Đảng chưa phản ảnh đúng tinh thần đó, vì vậy, cần có giải pháp để duy trì chất vấn có hiệu quả trong tổ chức và sinh hoạt đảng, đáp ứng những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất