Góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, các chi bộ là nền móng của Đảng, là sợi dây chuyền để Đảng liên hệ với quần chúng. Người nhấn mạnh: “Chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”.

Kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở Bạch Thông

Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Kạn, Ban Thường vụ Huyện uỷ Bạch Thông đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tạo được sự chuyển biến tích cực, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất