10 kết quả nổi bật của Ban Tổ chức Trung ương

Năm 2017, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong vai trò là cơ quan tham mưu của BCH Trung ương, thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư (BCT, BBT) về công tác tổ chức xây dựng đảng, với tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo Ban Tổ chức Trung ương (BTCTƯ) đã hoàn thành một khối lượng công tác lớn vừa cơ bản, chiến lược lâu dài, vừa quan trọng, cấp bách trước mắt. Trong đó, nổi lên 10 kết quả nổi bật sau đây:

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 1-2018

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 1-2018 có chủ đề trọng tâm là xây dựng Đảng về đạo đức gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII)…

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 12-2017

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 12-2017 có chủ đề trọng tâm về công tác chính sách cán bộ; kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 28 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân; 42 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào…

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 11-2017

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 11-2017 có chủ đề trọng tâm về quản lý cán bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga; 197 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen, 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam…

Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, phát triển

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam. Dự kiến, Đại hội được tổ chức vào tháng 12-2017 tại Hà Nội. Để tiếp thu ý kiến rộng rãi của đoàn viên, thanh niên, các tầng lớp nhân dân, góp phần làm cho dự thảo báo cáo chính trị được hoàn thiện hơn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn công bố toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tới đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân. Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu toàn văn dự thảo.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X "Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" trong tình hình mới

Xem xét báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tổng kết thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X "Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" (Chỉ thị số 10), tại phiên họp ngày 12-9-2017, Ban Bí thư khóa XII kết luận nêu những ưu điểm, những mặt còn hạn chế qua 10 năm thực hiện Chỉ thị, đồng thời chỉ rõ nguyên nhân, chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới.

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 10-2017

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 10-2017 có chủ đề trọng tâm về đổi mới phương thức lãnh đạo gắn với cải cách hành chính trong Đảng; Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng; 7 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam; 68 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa…

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 9-2017

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 9-2017 có chủ đề trọng tâm về tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kỷ niệm 72 năm Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2017)…...

Mới nhất

Xem nhiều nhất