Tạp chí Xây dựng Đảng in số 1+2 Xuân Đinh Dậu 2017

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 1+2 Xuân Đinh Dậu 2017 dành nhiều tin, bài, hình ảnh phản ánh không khí mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước đổi mới và kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Công sản Viêt Nam (3-2-1930 - 3-2-2017); kết quả nổi bật về công tác xây dựng đảng ở các vùng, miền, địa phương, kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2017)…

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 12-2016

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 12-2016 có chủ đề trọng tâm về công tác đảng viên; kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp, 72 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân và thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; Ngày Quốc khánh CHDCND Lào (2-12)…

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 11-2016

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 11-2016 có chủ đề trọng tâm về dân chủ trong công tác cán bộ; kỷ niệm 99 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2016); 196 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28-11-1820 - 28-11-2016)…

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 10-2016

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 10-2016 có chủ đề trọng tâm về công tác quản lý, sử dụng cán bộ; Kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10…

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 9-2016

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 9-2016 có chủ đề trọng tâm về tổ chức bộ máy, thể chế; kỷ niệm 71 năm Quốc khánh 2-9…

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 8-2016

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 8-2016 có chủ đề trọng tâm về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; Kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2016); 86 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 - 1-8-2016); 51 năm Tạp chí Xây dựng Đảng ra số đầu (tháng 8-1965 - tháng 8-2016)…

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 7-2016

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 7-2016 có chủ đề trọng tâm về quy hoạch gắn với luân chuyển và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2016)…

Mới nhất

Xem nhiều nhất