Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 9-2015

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 9-2015 có chủ đề trọng tâm về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy và cải cách hành chính trong Đảng; kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2-9; 46 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; 70 năm Nam Bộ kháng chiến.

Nhớ mãi chuyến đi đầu tiên

Gần 40 năm làm phóng viên, biên tập viên của Tạp chí Xây dựng Đảng, tôi không nhớ đã cùng đồng nghiệp trong toà soạn có bao nhiêu chuyến đi nghiên cứu, viết về công tác tổ chức xây dựng đảng ở các ngành, địa phương và cơ sở. Chuyến đi tác nghiệp đầu tiên với Tổng Biên tập đã để lại trong tôi không chỉ là những kỷ niệm đáng nhớ, còn rút được những bài học kinh nghiệm về nghiệp vụ làm báo ở một tạp chí chuyên ngành, lại là chuyên ngành “Tổ chức xây dựng đảng”.

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 8-2015

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 8-2015 có chủ đề trọng tâm về kỷ niệm 50 năm Tạp chí  Xây dựng Đảng ra số đầu; 70 năm Cách mạng Tháng Tám; 70 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam; 85 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo…

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 7-2015

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 7-2015 có chủ đề trọng tâm về đại hội đảng bộ cấp huyện; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ…

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 6-2015

Tạp chí Xây dựng Đảng in tháng 6-2015 có chủ đề trọng tâm về đại hội điểm đảng bộ cấp huyện và tương đương; tổ chức cơ sở đảng; kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam…

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 5-2015

Tạp chí Xây dựng Đảng in tháng 5-2015 có chủ đề trọng tâm về chi bộ; những vấn đề về xây dựng Đảng qua đại hội đảng bộ cơ sở; kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 197 năm Ngày sinh C.Mác; 60 năm thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam…

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 4-2015

Tạp chí Xây dựng Đảng in tháng 4-2015 có chủ đề: Đại hội đảng bộ cấp cơ sở; kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; 145 năm Ngày sinh V.I.Lê-nin; Giỗ Tổ Hùng Vương.

Giới thiệu nội dung tạp chi in số 2+3 Xuân Ất Mùi 2015

Tạp chí Xây dựng Đảng số 2+3 Xuân Ất Mùi 2015 dành nhiều tin, bài, hình ảnh phản ánh không khí mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước đổi mới và kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng, đẩy mạnh thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, các nghị quyết Trung ương khóa XI và chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng…

Mới nhất

Xem nhiều nhất