Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 12-2016

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 12-2016 có chủ đề trọng tâm về công tác đảng viên; kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp, 72 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân và thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; Ngày Quốc khánh CHDCND Lào (2-12)…

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 11-2016

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 11-2016 có chủ đề trọng tâm về dân chủ trong công tác cán bộ; kỷ niệm 99 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2016); 196 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28-11-1820 - 28-11-2016)…

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 10-2016

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 10-2016 có chủ đề trọng tâm về công tác quản lý, sử dụng cán bộ; Kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10…

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 9-2016

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 9-2016 có chủ đề trọng tâm về tổ chức bộ máy, thể chế; kỷ niệm 71 năm Quốc khánh 2-9…

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 8-2016

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 8-2016 có chủ đề trọng tâm về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; Kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2016); 86 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 - 1-8-2016); 51 năm Tạp chí Xây dựng Đảng ra số đầu (tháng 8-1965 - tháng 8-2016)…

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 7-2016

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 7-2016 có chủ đề trọng tâm về quy hoạch gắn với luân chuyển và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2016)…

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 6-2016

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 6-2016 có chủ đề trọng tâm về công tác đánh giá gắn với bố trí, sử dụng cán bộ; kỷ niệm 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2016); 91 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2016)…

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 5-2016

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 5-2016 có chủ đề trọng tâm về tổ chức cơ sở đảng; bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2016); 198 năm Ngày sinh C.Mác (5-5-1818 - 5-5-2016); 62 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2016)…

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 4-2016

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 4-2016 có chủ đề trọng tâm về chính sách cán bộ; kỷ niệm 146 năm Ngày sinh V.I.Lê-nin (22-4-1870 - 22-4-2016); 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2016); kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đổng chí Hà Huy Tập (24-4-1906 - 24-4-2016)…

Mới nhất

Xem nhiều nhất